مدیریت هوشمند موجودی مخازن جایگاه سوخت (تانک مانیتورینگ)

نرم افزار مدیریت موجودی مخازن جایگاه سوخت بر روی سامانه مدیریت هوشمند جایگاه سوخت نصب می گردد و این امکان را برای شما فراهم می سازد تا بتوانید به صورت متمرکز و یکپارچه موجودی مخازن سوخت را مشاهده نمایید. امکان اتصال این نرم افزار به سامانه مدیریت جایگاه سوخت باعث می شود که محاسبه های یک جایگاه سوخت به صورت کامل هوشمند صورت گرفته و خطای انسانی را کاهش دهد. به دلیل ابری بودن این نرم افزار مدیران جایگاه سوخت بدون محدودیت زمانی و مکانی تنها با دسترسی به شبکه اینترنت می توانند موجودی مخازن خود را مشاهده و بررسی نمایند.